Đánh dấu x vào câu đúng

Đánh dấu x vào câu đúng

a) Từ “กวด” dùng nguyên âm nào

ก. สระ – ัะ         ข. สระ โ–ะ            ค. สระ - ั ว

b) Từ nào dùng nguyên âm - ั ว

ก. บัว                ข. จัง             ค. นับ

c) Từ “ตวง” đánh vần thế nào

ก. ตอ – อัว – งอ - ตวง

ข. ตอ – ตัว – งอ – ตวง

ค. ตัว – อัว – งอ – ตวง

d) Câu nào chia từ“ลวง” đúng

ก. ล + - ัะ + ง

ข. ล + - ั ว + ง

ค. ล + -ำ + ง

e) Từ “ดวงดำว” bao gồm những nguyên âm nào

ก. สระ – ั ว , สระ -ำว

ข. สระ–ะ, สระ -ำ

ค. สระ – ั ว, สระ –ำ

f)  Từ ghép nào đều dùng nguyên âm – ั ว

ก. ชกมวย         ข. บัวบำน             ค. ปวดหัว

g) Từ nào dùng nguyên âm khác 2 từ còn lại

ก. กวน              ข. วัว                     ค. รับ

h) “คนไทยเข้มแข็ง ร่วมแรงร่วมใจ”từ nào có âm – ั ว

ก. คนไทย         ข. เข้มแข็ง            ค. ร่วมแรง

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2080037533114645779