Điền từ vào chỗ trống

Điền từ vào chỗ trống

 ๑.ยำยใช้ดอก.................บูชำพระ

๒. วัวกินหญ้ำอยู่ข้ำง...................

๓. ฉันเห็นอำบังขำย...............อยู่หน้ำบ้ำน

๔. คน............เป็นคนไม่ดี ไม่ควรคบเป็น เพื่อน

๕. พอ่ ขึน้ ไปซ่อมหลังคำเพรำะมันมีรู..........

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Từ vựng chủ đề đồ ăn trong tiếng Thái
Từ vựng chủ đề đồ ăn trong tiếng Thái

Cho dù bạn đang mua trái cây tươi từ chợ hay trong một khu ẩm thực địa phương hay chọn nguyên liệu để tự chế biến bữa tiệc kiểu Thái tại nhà, bạn...

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2080037533114645779