Bài 1: Từ ghép

ความหมาย (Từ ghép)

คำสมาส คือการสร้างคำใหม่ในภาษาบาลีสันสกฤตเช่นเดียวกับคำประสมในภาษาไทยเกิดจากการนำคำบาลีสันสกฤตตั้งแต่๒คำขึ้นไปมารวมกันเป็นคำเดียวกันให้มีความหมายเกี่ยวเนื่องกันคำที่เกิดจากการสร้างคำวิธีนี้เรียกว่าคำสมาสแบ่งออกเป็น๒ประเภทดังนี้

Từ ghép: Là tạo ra một từ mới trong tiếng Pali, tiếng Phạn. Cũng như các từ kết hợp trong tiếng Thái Lan. Tạo ra bởi thuật ngữ tiếng Phạn từ hai hoặc nhiều từ trở lên hợp lại với nhau vào cùng một từ có nghĩa. Thuật ngữ này có nguồn gốc từ việc tạo ra các phương pháp được gọi là một từ ghép được chia thành hai loại như sau:

  • คำสมาสที่ไม่มีการกลมกลืนเสียงเรียกว่า คำสมาส

(Từ ghép không có pha tiếng  gọi là: Từ ghép)

  • คำสมาสที่มีการกลมกลืนเสียงเรียกว่า คำสมาสที่มีการสนธิ

(Từ ghép cópha tiếng trơn gọi là: Từ ghép)

ลักษณะ

๑.   เกิดจากการประสมคำตั้งแต่๒คำขึ้นไป

Ghép từ 2 từ trở lên

๒.   เป็นคำที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤตเท่านั้น

Là chỉ từ từ tiếng Pali và tiếng phạn

๒.๑. คำบาลีสมาสกับคำบาลีเช่น

Từ Pali ghép với từ Pali như:

.๒. คำสันสกฤตสมาสกับคำสันสกฤตเช่น

       Từ Phạn ghép với từ Phạn như:

สันสกฤต + สันสกฤต

รวมเป็น

อ่านว่า

วิทยุ + ศึกษา

วิทยุศึกษา

วิด - ทะ - ยุ - สึก - สา

ธรรม + ศาสตร์

ธรรมศาสตร์

ทำ - มะ - สาด

อักษร + ศาสตร์

อักษรศาสตร์

อัก - สอน - ระ - สาด

๒.๓. คำบาลีสมาสกับคำสันสกฤต หรือคำสันสกฤตสมาสกับคำบาลี เช่น

Từ Pali ghép với từ Phạn hoặc Từ Phạn ghép với Pali như:

คำ

รวมเป็น

อ่านว่า

ยุติ + ธรรม

ยุติธรรม

ยุด - ติ - ทำ

อรรถ + คดี

อรรถคดี

อัด - ถะ - คะ - ดี

อัฒ + จันทร์

อัฒจันทร์

อัด - ทะ - จัน

๑.   พยางค์สุดท้ายของคำหน้า ไม่ใส่รูปสระอะ เช่น

Chữ cuối của từ trước không để âm ạ như:

คำ

รวมเป็น

ไม่ใช่

กาละ + เทศะ

กาลเทศะ

กาละเทศะ

ธุระ + กิจ

ธุรกิจ

ธุระกิจ

๑.   พยางค์สุดท้ายของคำหน้า ไม่ใส่ตัวการันต์ เช่น

Chữ cuối của từ trước không để dấu ca-răn như:

คำ

รวมเป็น

ไม่ใช่

แพทย์ + ศาสตร์

แพทยศาสตร์

แพทย์ศาสตร์

 ๒.   ต้องออกเสียงสระที่พยางค์สุดท้ายของคำหน้า ถึงแม้จะไม่มีรูปสระกำกับ เช่น

Phải phát âm ra chữ cuối của từ trước, cho dù không có dấu ạ kèm theo như:

คำ

อ่านว่า

อุณหภูมิ

อุน - หะ - พูม

เทพบุตร

เทบ - พะ - บุด

ประวัติศาสตร์

ประ - หวัด - ติ - สาด

 ๓.  เรียงคำหลักไว้หลังคำขยาย เมื่อแปลจึงแปลจากหลังไปหน้า เช่น

Sắp từ chính để sau chữ chia khi phân phải phân từ sau ra trước như:

คำสมาส

คำขยาย

คำหลัก

ความหมาย

ราชการ

ราช (พระเจ้าแผ่นดิน)

การ (งาน)

งานของพระเจ้าแผ่นดิน

เทวบัญชา่

เทว (เทวดา)

บัญชา (คำสั่ง)

คำสั่งของเทวดา

วรรณคดี

วรรณ (หนังสือ)

คดี (เรื่อง)

เรื่องของหนังสือ

พุทธศาสนา

พุทธ (พระพุทธเจ้า)

ศาสนา

ศาสนาของพระพุทธเจ้า

วีรบุรุษ

วีร (กล้า)

บุรุษ

บุรุษผู้กล้า

 ๗. คำบาลีสันสกฤต ที่มีคำว่า พระ ที่แผลงมาจาก วร (วอ - ระ) ประกอบข้างหน้า จัดเป็นคำสมาสด้วย

แม้คำว่า พระ จะประวิสรรชนีย์ เช่น

Chữ phạn có từ pra mà được chia từ wo-ra kết hợp phía trước, làm từ ghép với cho dù chữ พระ sẽ được chia như:

พระกรรณ

พระขรรค์

พระคฑา

พระฉวี

พระบาท

 ๔.   คำสมาสส่วนใหญ่มักจะลงท้ายคำว่า ศาสตร์ ภัย กรรม ภาพ ศึกษา วิทยา เช่น

Từ ghép phần lớn sẽ nằm cuối câu là ศาสตร์ภัยกรรมภาพศึกษาวิทยา như:

นิติศาสตร์

รัฐศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

มหันตภัย

วาตภัย

อัคคีภัย

อุทกภัย

กายกรรม

กิจกรรม

คหกรรม

วิศวกรรม

กายภาพ

ทัศนียภาพ

อิสรภาพ

สุนทรียภาพ

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Để lại số điện thoại
để được Phuong Nam Education liên hệ tư vấn

Hoặc gọi ngay cho chúng tôi:
1900 7060

Gọi ngay

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2080037533114645779