Đặt câu với từ cho trước

Đặt câu với từ cho trước

a) หนังสือ          ______________________________

b) ดื่นนม            ______________________________

c) ตื่นนอน          ______________________________

d) แกงจืด          ______________________________

e) กิ้งกือ            ______________________________

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2080037533114645779